Szkolne zasady nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 1 ZSO w Sędziszowie

Organizacja zajęć:

 1. Lekcje odbywają się w formie  grupowej i prowadzone są przez nauczyciela za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams,
 2. Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem  umieszczonym
  w terminarzu e-dziennika.
 3. Uczeń przygotowuje do lekcji zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy  i podręcznik z danego przedmiotu oraz przybory.
 4. Uczeń może zadawać pytania nauczycielowi zarówno podczas połączenia on-line jak i w sytuacji natrafienia na trudności podczas pracy w domu (za pośrednictwem np. dziennika elektronicznego).
 5. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad.
 6. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków do nauki online.
 7. W czasie lekcji uczeń, w miarę możliwości, przebywa sam w pomieszczeniu i w skupieniu uczestniczy w zajęciach. Jeśli sprzęt, którego używa wyposażony jest w kamerę, zobowiązany jest ją włączyć w celu identyfikacji.
 8. Udostępnianie materiałów przygotowanych przez nauczycieli odbywa się tylko w obrębie zespołu (oddziału), natomiast nagrywanie i rozpowszechnianie zajęć on-line bez zgody autora jest prawnie zabronione.
 9. Rodzice są zobowiązani do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym, nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz do bieżącej współpracy z wychowawcą.

Dokumentowanie zajęć:

 1. Nauczyciel wpisuje temat do e –dziennika po skończonej lekcji i zaznacza obecność uczniów na zajęciach, wybierając kryterium frekwencji – nauczanie zdalne (nz).
 2. Jeżeli uczniowie nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach online, wykonują zadania samodzielnie i je przesyłają. Wywiązanie się z tego obowiązku przez ucznia traktuje się jako obecność na zajęciach.
 3. Jeżeli uczeń nie uczestniczy w lekcji online i nie odsyła wykonanych zadań, nauczyciel stawia nieobecność.
 4. Unikanie zajęć zdalnych będzie traktowane jak wagary i karane zgodnie ze statutem Szkoły.
 5. Zadania do wykonania przesyłane są uczniom za pomocą zakładki
  w dzienniku elektronicznym Zadania domowe lub w innej ustalonej formie.

 

Ocenianie:

 1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w trakcie nauki zdalnej odbywa się na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, wg zasad znajdujących się w statucie szkoły i przedmiotowym systemie oceniania
  z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Przy ocenianiu bierze się przede wszystkim pod uwagę zaangażowanie ucznia w czasie zajęć on-line, wywiązywanie się ze zleconych zadań   i aktywności. Uczestnictwo uczniów w zajęciach w sposób określony przez nauczycieli i poddanie się zdalnemu ocenianiu jest obowiązkiem każdego ucznia, a brak realizacji tego obowiązku może skutkować brakiem klasyfikacji.

 

 1. Uczeń jest oceniany za odpowiedzi ustne i pisemne, sprawdziany, aktywność, prace domowe i inne aktywności ustalone w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć.

 

Zasady obowiązują od 25 marca 2020 do odwołania